CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG GIÁM ĐỐC

Th.s Phạm Văn Cửu

UV HĐQT - Phó TGĐ

Ks Đặng Hữu Bảo

UV HĐQT - Kế Toán Trưởng

CN Phan Minh Nguyệt

UV HĐQT - Phó TGĐ

Ks Hoàng Anh Tú

UV HĐQT - Phó TGĐ

Ks Nguyễn Thanh Hà

TP. Nhân Sự

Ks Phạm Trọng Tuần

TP. Kế Hoạch Dự Án

Ks Nguyễn Văn Thành

TP. Tài Chính Kế Toán

CN Phan Minh Nguyệt

Trưởng Ban Xây Dựng

Ks Huỳnh Anh Tú

TP. Xí Nghiệp Địa - KT

Th.s Nguyễn Thanh Thuyết

GĐ. Tư Vấn Thiết Kế

Ks Nguyễn Thanh Hà