Từ khóa: đèo cù mong / hầm đường bộ

TỔNG QUAN DỰ ÁN

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả

  • Địa điểm: Tỉnh Phú Yên – Tỉnh Bình Định

  • Kỹ thuật đặc biệt:

    • Khoan lấy mẫu 70 – 100% đối với đá vỡ vụn dạng dăm trong đời đất yếu

CHI TIẾT DỰ ÁN

  • Hạng mục tham gia: Khoan khảo sát lấy mẫu, thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất và đá, thí nghiệm đo vận tốc siêu âm của đá. Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT. Thí nghiệm thấm. Quan trắc mực nước ngầm.

  • Thời gian thực hiện: Năm 2015