Từ khóa: đường tuần tra biên giới

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Bên giao thầu: Ban quản lý dự án 47 – Bộ tổng tham mưu
Địa điểm: Tỉnh Gia Lai
Quy mô:

  • Cấp hạng kỹ thuật: Cấp IV – miền núi
  • Vận tốc thiết kế: 15km/h
  • Bề rộng nền đường: 5,5m
  • Mặt cắt ngang: 1m+3,5m+1m

CHI TIẾT DỰ ÁN

Gói thầu: Tư vấn giám sát đường tuần tra biên giới Ngã ba sông  Sê san – Bắc sông Iah’Lốp – Gia Lai

Thời gian thực hiện: Theo tiến độ dự án