ĐƯỜNG TUẦN TRA BIÊN GIỚI NGÃ BA SÔNG SÊ SAN – BẮC SÔNG IAH’ LỐP

image
image
image

TỔNG QUAN DỰ ÁN

 • Bên giao thầu: Ban quản lý dự án 47 – Bộ tổng tham mưu
 • Địa điểm: Tỉnh Gia Lai
 • Quy mô:
  • Cấp hạng kỹ thuật: Cấp IV – miền núi
  • Vận tốc thiết kế: 15km/h
  • Bề rộng nền đường: 5,5m
  • Mặt cắt ngang: 1m+3,5m+1m

CHI TIẾT DỰ ÁN

 • Gói thầu: Tư vấn giám sát đường tuần tra biên giới Ngã ba sông  Sê san – Bắc sông Iah’Lốp – Gia Lai
 • Thời gian thực hiện: Theo tiến độ dự án
 • Giá trị hợp đồng: Ngã ba sông Sê san – Bắc sông Iah’ Lốp: 1.339.872.020 đồng – Phân đoạn đường từ nam sông  Ia Đrăng – Nam cao điểm 383: 1.407.300.000 đồng